Fotowoltaika dla rolników - Prime Energy

Korzyści dla gospodarstwa rolnego

Niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego

tańsza produkcja płodów rolnych

 

Obniżenie rachunków za energię elektryczną

do minimum

 

Uwolnienie się od dostawców energii elektrycznej

oraz podwyżek cen energii

 

Przewidywalność cen energii

w długim czasie, lepsze planowanie kosztów gospodarstwa;

 

Efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni

(dach obiektu gospodarczego lub części nieużytku rolnego)

 

Podniesienie wartości nieruchomości

w długim czasie, lepsze planowanie kosztów gospodarstwa;

 

Korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji

w system fotowoltaiczny

Wysoka stopa zwrotu z inwestycji

w odnawialne źródło energii

Cel programu

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

 

Dla kogo?

Dla rolników indywidualnych, za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Zakres modernizacji energetycznej

1.

Zakup i montaż nowych źródeł energii cieplnej i elektrycznej

 • Źródła odnawialne: elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
  źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, biogazownie, pompy ciepła.
 • Źródła kogeneracyjne: kogeneracji gazowej i biomasowej.
 • Technologie wykorzystujące ciepło odpadowe, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
 • Magazyny energii
2.

Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji produkcyjnych lub urządzeń poprzez zastąpienie ich urządzeniami lub instalacjami produkcyjnymi, które generują mniej surowców wtórnych, odpadów lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

 • Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców.
 • Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody.
 • Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę.
 • Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów.
 • Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).
3.

Przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.
 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • Modernizacje procesów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie efektywności energetycznej.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach gospodarstw rolnych.

Jaka forma
dofinansowania?


Okres kwalifikowalności wydatków / realizacji projektów Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2025 r., w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. Dofinansowanie może być udzielone na prace rozpoczęte i nie zakończone.

Okres wdrażania projektów Program realizowany będzie w latach 2019-2025, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r. a środki wydatkowane mogą być do 2025 r.

Dotacja

Dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie maksymalnie do 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 800.000 zł. W przypadku montażu instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej w ilości przekraczającej wartość zapotrzebowania gospodarstwa rolnego, do obliczenia wysokości dofinansowania stosuje się przepisy o pomocy publicznej.

 

Pożyczka

Pożyczka może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki: od 100 000 zł do 2 000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % w skali roku, okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszty kwalifikowane

Wydatki Wnioskodawcy, które podlegają dofinansowaniu:

 • Przygotowanie przedsięwzięcia: audyt środowiskowy, audyt energetyczny gospodarstwa rolnego.
 • Zarządzanie przedsięwzięciem: nadzór inwestorski i projektowy we wszystkich branżach.
 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne w tym oprogramowania
  do zarządzania energią, dokumentacje projektowe i inne.
 • Zakup i montaż technologii OZE, kogeneracji, technologii przetwarzających odpady, magazynów energii.
 • Zakup i montaż nowych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.
 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji produkcyjnych lub urządzeń.
 • Izolacji instalacji przemysłowych.
 • Przebudowa lub remontu budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w ramach termomodernizacji.
 • Modernizacja i wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych.

Firma Prime Energy:

 • Dostarcza klientowi rzetelną wiedzę o tym z jakich programów może skorzystać i wyręcza klienta w załatwieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania,
 • Doradza klientowi, w jaki sposób może obniżyć koszty energetyczne
  w swoim gospodarstwie,
 • Opracowuje projekt instalacji fotowoltaicznej lub termomodernizacyjnej
  pod indywidualne potrzeby klienta,
 • Wykonuje dla klienta audyt energetyczny i studium wykonalności,
 • Sprawnie przygotowuje dla klienta wniosek o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentacją techniczną, wymagan
  w ramach programu „Agroenergia“),
 • Buduje dla klienta instalację fotowoltaiczną “pod klucz” i dokonuje w imieniu Klienta wszelkich uzgodnień z Zakładem Energetyczny

 

Stwórz własną elektrownię i uniezależnij się od dostawcy prądu.

Umów się
na bezpłatną
konsultację

Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami. Mogą Państwo skorzystać z formularza obok lub danych kontaktowych znajdujących się poniżej.